Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

jedriq
2130 3efb
Reposted fromPoranny Poranny viaMigotliwa Migotliwa
jedriq
2426 d4e8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMigotliwa Migotliwa
9791 ffe8 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastonerr stonerr
7903 d6cf
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viastonerr stonerr
jedriq
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viastonerr stonerr
jedriq
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr
1776 ed96 500
Reposted fromburzazuppa burzazuppa viastonerr stonerr
jedriq
Reposted fromFlau Flau viaDeva Deva
jedriq
2807 05e9 500
Reposted fromprzegrany przegrany viaDeva Deva
3099 f480
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaDeva Deva
jedriq
3723 aeb4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapatos patos
jedriq
3964 351f 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viapl pl
jedriq
There is a world beyond ours, a world that is far away, nearby and invisible.
— Maria Sabina
Reposted fromstonerr stonerr
jedriq
jedriq
jedriq
Ogranicz się tylko do obserwacji, a stracisz orientację we własnym życiu. Można to przedstawić następująco: żyj najlepiej, jak umiesz. Życie jest grą, której zasady poznasz, jeśli pogrążysz się w niej bez reszty. Inaczej utracisz równowagę i marnujesz szansę. Ci, którzy nie grają, często jęczą i narzekają, że życie ich omija. Nie chcą przyjąć do wiadomości, że sami mogą je stworzyć.
— "Frank Herbert, Kapitularz Diuną"
Reposted fromawita awita viacytaty cytaty
Twoja opinia o człowieku jest złożona z tego, czym sam jesteś wypełniony. To jest albo twój strach, albo twoja miłość. Ktoś boi się nocy i każdego, kogo w nocy zobaczy, nazwie demonem. Ktoś boi się upału i każdego, kogo spotka w czasie upału, uzna za spopielającego. Ktoś boi się uczciwości i każdego, kto jest uczciwy, nazwie słabym. Strach jest nieobecnością miłości. To brak zrozumienia, brak akceptacji. To choroba. Dlatego wszystko, co wywołuje strach i osąd należy leczyć. Ale nie u innych. U siebie.
— Аму Мом
Reposted fromkonrad konrad viastonerr stonerr
jedriq
Reposted fromNeutrum Neutrum viastonerr stonerr
jedriq
8220 6d37
Reposted fromsoupdujour soupdujour viastonerr stonerr
jedriq
5847 d104
Reposted fromkotowate kotowate viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl